ساختمان هوشمند، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ، ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وﻓﻖ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫد...

مزایای خانه هوشمند:

ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺘﺮل از راه دور و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده

راه ﺣﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺬف ﻣﺼﺎرف ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

زﯾﺒﺎ ﺳﺎزی و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻫﻤﮕﻮن ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺬت از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻮﮐﺲ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻬﺪاری و راﻫﺒﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ